Περιβαλλοντική πολιτική

Η εταιρεία CARGO SERVICE & REPRESENTATIONS M.E.Π.Ε. είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία που μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται και στον τομέα διαχείρισης χώρων στάθμευσης αεροδρομίων.


H CARGO SERVICE & REPRESENTATIONS M.E.Π.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η εταιρία θέτει τη βάση για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η ανώτατη διοίκηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της εταιρείας στηρίζουν τη δέσμευση για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών και άλλων απαιτήσεων, που η εταιρεία έχει ενυπογράφως αποδεχτεί, την καθιέρωση και ανασκόπηση περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης.


Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της CARGO SERVICE & REPRESENTATIONS M.E.Π.Ε. Πεδίο εφαρμογής του ΣΠΔ είναι η «Εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων».

Η εταιρεία δεσμεύεται για:

  • Την παροχή των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
  • Την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεχή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης,
  • Τη συμμόρφωση με εφαρμοστέες και κανονιστικές απαιτήσεις,
  • Την ανακύκλωση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις υπηρεσίες της εταιρείας,
  • Τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων, τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους και την ανασκόπησή τους,
  • Την ενημέρωση του προσωπικού για τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, μέσω συνεχούς εκπαίδευσης
  • Την επικοινωνία την πολιτικής και των αρχών της εταιρείας σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η Διοίκηση δεσμεύεται γραπτώς για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με το πρότυπο ISO 14001 και είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητά του. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης, η παρούσα πολιτική ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών στις δραστηριότητες (φύση και έκταση) της εταιρείας μας ή σε συνέχεια εμφάνισης έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Η Διοίκηση,